REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI: VERIGHETE DE DRAGOBETE – 24 ianuarie – 22 februarie 2020

Mihai Matei

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI: VERIGHETE DE DRAGOBETE

Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

Concursul Verighete de Dragobete este organizat de SABION ELEN SRL, având sediul social în Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 20, înmatriculată în Registrul Comerțului cu  numărul J26/890/1998, Cod Unic de Înregistrare 11307753, atribut fiscal RO, reprezentată legal prin administrator, dl. Claudiu Bologa.

Concursul se va desfășura pe perioada 24 ianuarie – 22 februarie 2020.

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Regulamentul este disponibil în format electronic, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe durata Concursului, prin publicarea acestuia pe website-ul:

www.sabiono și pagina de Facebook – Bijuterii Nuntă by Sabion .

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după comunicarea în mod public a modificărilor, prin publicarea lor pe pagina de Internet menționată la art. 1.2 de mai sus. Organizatorul va putea modifica Regulamentul pe parcursul Concursului prin întocmirea de Acte adiționale la prezentul Regulament.

Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament al Concursului care este obligatoriu pentru toți participanții. Premiul oferit în cadrul Concursului va fi livrat câștigătorului doar pe teritoriul României.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar în caz de inadvertență între acestea prevederile Regulamentului vor prevala.

Secțiunea 2. Premiile Concursului

2.1  Concursul presupune două tipuri de premieri, respectiv: un set de verighete din aur, marca Sabion, în valoare de 2500 lei și un număr de 10 coduri de reducere de 10% pentru achiziționarea unui produs din magazinul online: www.sabion-update.host3do

2.2  Cele două premii acordate în mod separat câștigătorilor sunt următoarele:

2.2.1 Un set de verighete se va oferi participantului desemnat câștigător în urma selectării acestuia prin intermediul randomrg. Acest set de verighete constituie parte a colecției de verighete Sabion, și poate fi vizualizat pe website-ul Organizatorului de către cei interesați prin accesarea următorului link: https://sabiono/produs/verighete-cod74 /.  Verighetele sunt realizate manual în Atelierele Sabion, din aur galben de 14 karate, lățime de 40 mm. La acest premiu se acordă și gravură personalizată, gratuită, a verighetelor.

2.2.2 10 discount-uri de 10% se vor oferi participanților desemnați câștigători în urma verificării manuale a comentariilor, fiecare câștigător putând beneficia de o reducere de 10% la achiziționarea oricărui produs disponibil pe pagina oficială a Organizatorului, cu condiția ca produsul ales să nu facă parte dintr-o altă promoție. Codul de discount va avea valabilitate 1 an de zile, după expirarea termenului, acesta nu va mai putea fi utilizat.

2.3 Pentru niciunul dintre premiile prezentei companii, câștigătorii nu pot opta pentru obținerea contravalorii în bani a acestora.

Secțiunea 3. Condiții de participare

3.1 Participarea la acest concurs se va desfășura în mod exclusiv în cadrul mediei de socializare online.

3.2 Pentru a participa la acest concurs, persoanele interesate trebuie să întrunească următoarele condiții:

3.2.1 Vor acorda câte un Like paginilor de Facebook Bijuterii Nuntă by Sabion și Sabion.

3.2.2 Prin postarea unui comentariu la anunțul concursului, vor descrie povestea personală a cererii în căsătorie pe care au trăit-o.

3.3 Participarea este condiționată de acordul tacit al participantului în sensul prelucrării datelor cu caracter personal în procedura participării propriu-zise, în acest sens persoana manifestându-și acordul, prin postarea comentariului la anunțul concursului în rețeaua Facebook, ca numele și adresa să fie utilizate în vederea desemnării câștigătorului.

3.4 Câștigătorii desemnați conform procedurii expuse la Secțiunea 4, vor fi contactați prin mesageria Facebook, de pe pagina de Facebook Bijuterii de Nuntă by Sabion. Acestora li se va comunica faptul că au fost desemnați câștigători în cadrul prezentului Concurs și premiul pe care l-au câștigat. Pentru a putea intra în posesia premiului, câștigătorii trebuie să își dea acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal și acordul de a fi făcut public numele acestuia cu scopul informării publicului asupra câștigătorilor. Acest accord va fi completat și trimis însoțit de copia după Cartea de Identitate.

3.5 Acordul participanților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate la punctul 3.4 este o condiție obligatorie pentru a putea intra în posesia premiului, în cazul opunerii, aceștia urmând a fi descalificați.

3.6 Câștigătorii discountulurilor de 10% își exprimă acordul pentru folosirea de către Sabion Elen SRL a comentariului pentru publicarea acestuia la scțiunea ”Spune-ne povestea ta” de pe site-ul official, www.sabiono.

Secțiunea 4. Mecanismul de derulare a Concursului

4.1 Concursul presupune două tipuri de premieri:

4.1.1 Setul de verighete se acordă prin tragere la sorți:

– La această tragere la sorți vor participa toți cei care îndeplinesc condițiile de participare, respectiv au acordat câte un Like paginilor de Facebook Sabion și Bijuterii Nuntă by Sabion, publicând un comentariu ce va conține relatarea poveștii cererii în căsătorie pe care au trăit-o, la postarea prin care s-a publicat prezentul Concurs.

– Câștigătorul setului de verighete va fi desemnat în urma selectării numelui acestuia prin intermediul randomrg. Se va proceda la anunțarea câștigătorului în termen de 48 ore de la momentul finalizării extragerii, doar după obținerea acordului din partea câștigătorului de a-i publica numele. În vederea asigurării transparenței se va proceda la înregistrarea procedurii de extragere prin intermediul screen recorder, care va fi publicată de către Organizator pe pagina de Facebook.

– Câștigătorul va fi anunțat mai întâi prin intermediul unui mesaj privat, dată la care va fi pus la dispoziția acestuia înscrisul/formularul pentru manifestarea acordului cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopul derulării acestui concurs.

– Câștigătorul la solicitarea Organizatorului va furniza acestuia informații despre mărimea verighetelor, gravură și detaliile necesare livrării.

4.1.2 Discount-urile de 10% se acordă prin verificarea manuală a comentariilor postate prin care participanții au descris sub forma unei povești modul și circumstanțele cererii în căsătorie.

– Câștigătorii  vor fi anunțați mai întâi prin intermediul unui mesaj privat, moment în care va fi pus la dispoziția acestora  înscrisul pentru manifestarea acordului cu privire la postarea numelui și a comentariului pe paginile de Facebook ale Organizatorului.

Secțiunea 5. Dreptul de participare

5.1 Concursul se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, cetățeni români sau cetățeni străini, cu domiciliul sau reședința în România.

5.2 La acest concurs nu pot participa: angajații societății Sabion Elen SRL, soții și rudele acestora până la gradul II inclusiv.

Secțiunea 6. Protecția datelor personale

6.1 Tuturor participanților le sunt garantate drepturile conform Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru a putea permite participarea în Concurs, includerea participanților în tragerea la sorți, posibilitatea acestora de a fi desemnați câștigători și acordarea premiilor, societatea organizatoare are interesul legitim de a avea acces la următoarele informații: nume, prenume, adresa de e-mail, cod numeric personal, număr de telefon.

Participanții au următoarele drepturi cu privire la prelucrările efectuate, precum și toate celelalte drepturi care decurg din Regulamentele aplicabile și legislația internă conexă: dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de către Sabion Elen SRL, dreptul de a solicita rectificarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare derulării concursului, dreptul de opoziție ( în această situație, având în vedere faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților sunt necesare pentru organizarea tragerii la sorți și desemnarea câștigătorilor, Sabion Elen SRL nu va putea asigura participarea la Concurs al participanților care își exercită dreptul la opoziție, cu excepția postării fotografiei, aceștia urmând a fi descalificați). După finalizarea concursului, datele cu caracter personal colectate de către Sabion Elen SRL vor fi anonimizate/șterse în termen de 30 zile.

6.2 Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în vederea:

(i) organizării și desfășurării Concursului;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiare contabile ale Organizatorului.

Secțiunea 7. Procedura pentru revendicarea, prevalidarea, validarea și predarea premilor

7.1 Câștigătorii vor fi anunțați în mesaj privat în rețeaua Facebook în legătură cu înștiințarea de câștigare a premiilor. În acest sens, rugăm participanții Concursului să își seteze opțiunea de mesagerie astfel încât organizatorii să-i poată contacta.

7.2 Produsele acordate drept câștig, aflate în perioada de valabilitate la momentul acordării lor câștigatorului, nu pot face obiectul unor reclamatii de produs. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte. Premiile nu pot fi cedate către terți. Revendicările nejustificate de premii, falsurile și plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate și abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune interese.

7.3 Câștigătorul premiului va semna în original un Proces Verbal de intrare în posesia premiului, în cazul în care acesta îl va ridica personal de la sediul Organizatorului.

7.4  Pe baza informațiilor privind numele, prenumele, adresa de livrare și numărul de telefon ale câștigătorului, furnizate de către acesta, premiul este pus la dispozitia câștigătorului de către Organizator și distribuit acestuia de catre Organizator în termen de 30 de zile lucrătoare calculate de la câștigarea premiului. Premiul va fi trimis de catre Organizator printr-o firmă de curierat. În situația refuzului din partea câștigătorului de a semna documentele de predare primire a premiului, acesta nu se mai acordă. Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv în sarcina Organizatorului.

Secțiunea 8. Taxe și impozite

8.1 Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite cu excepția celor expres indicate în cuprinsul prezentului Regulament și a impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Secțiunea 9. Încetarea campaniei înainte de termen

9.1 Prezentul Concurs poate înceta înainte de termen și în cazul în producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Concurs. Anunțarea încetării Campaniei se va face prin intermediul acelorași canele de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

Secțiunea 10. Litigii

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române compentente material din Târgu Mureș.